www.onel.ir

ارزش های سازمانی شرکت

خریدارن ما

خریداران از شرکت ، در برپاسازی و موفقیت ما در بیش از این نه سال نقشی اساسی را  دارا بوده اند. خریدران ما ، الهام بخش منبع موفقیت برایمان بوده اند:

  • به دست آوردن وفاداری براساس صداقت و اعتماد
  • به وجود آوردن فضایی به یاد ماندنی از خریداری کالاها
  • برآورده کردن انتظارات افزون خریدارن بر اساس معیارهای خدمات دهی شرکت و حتی ناهمگونی کیفیت سنگ ها

همکاران ما

انگیزه، تعهد و وفاداری کارمندان، قلب تپنده گروه بین المللی کی تو سنگ ایرانیان هستند:

  • بوجود آوردن محیطی قابل پرورش بر اساس اعتماد ، احترام ، گوناگونی، انگیزه و کار گروهی
  • بزرگداشت موفقیت ها، یادگیری از اشتباهات و تشخیص و دستیابی به موفقیت ها
  • تشویق به گفتگوی آزاد و درمیان گذاشتن افکار و نظرات
  • تشویق آموزش، ارتقا شغلی، امکان ارتقا شغلی برای هر سرگروه در هر موقعیت شغلی